کامپوننت IBO v5.5.3 Build 2067کامپوننت IBO v5.5.3 جایگزین مناسبی برای DBE دلفی با آرایه ها و ویژگی های غنی و ممتاز  با قابلیت اتصال به InterBase and Firebird SQL.

برخی از قابلیت های این کامپوننت از سایت سازنده :

Some Benefits of IB Objects

  • Switch from BDE to IBO in seconds with no loss of functionality! (download help file from here  )!
  • Full source compiles into EXE adding only 500-1,200KB
  • Easy distribution and installallation
  • No royalties or additional libraries
  • ۲ to 4 times overall performance increase is typical
  • Lightning fast locates on large datasets
  • Virtual TDataset compatibility with standard data controls, report writers, and InfoPower
  • Over 45 controls, lookups, grids, toolbars and dialogs custom tailored to achieve optimum client/server performance
  • Supports release versions of Delphi and CPPBuilder from version 5 onward, all releases of Firebird and InterBase

دانلود نسخه کرک شده برای : Delphi 5,6,7,2007,2009,2010,XE,XE2,XE3,XE4,XE5,XE6 & C++Builder

ورژن: IBO v5.5.3 Build 2067

محصول کشور : آمریکا

وب سایت شرکت سازنده

حجم فایل : 3.16 مگابایت

پسوند فایل : 7z